A.Ş. Ana Sözleşme Değişikliği

Anonim şirketlerde anasözleşme değişiklikleri aşağıda belirtilen sıra dahilinde yapılır.

1. Yönetim Kurulunca anasözleşme tadil değişiklik metninin hazırlanması; değişiklik metinlerinin değişen madde veya maddelerin eski yeni şeklini ihtiva edecek şekilde hazırlanması ve şirket kaşesi altında imzaya yetki kişi/kişilerce imzalanması gerekir.

2. Değişiklik metinlerinin Yönetim Kurulunca karara bağlanması,

3. İç Ticaret 2003/3 sayılı Tebliğle belirlenen anonim şirketlerde (4884 sayılı kanunun 2. Maddesiyle Türk Ticaret Kanununun 273. Maddesi gereğince Bankalar Özel Finans kurumları, Sigorta şirketleri, Finansal Kiralama şirketleri, Faktöring Şirketleri, Umimi mağazacılıkla uğraşan şirketler, Sermaye Piyasası Kanununa tabi ve Halka açık şirketler, Serbest Bölgelerde Kurulacak şirketler), anasözleşme değişikliği için izin alınması,

4. Değişikliğin genel kurulda karara bağlanması, iç ticaret 2003/3 sayılı tebliğde belirlenen şirketlerde bakanlık izninin alınmasından, diğer şirketlerde ise yönetim kurulunca değişiklik metinleri hazırlandıktan sonra, usulüne uygun olarak toplanan genel kurulda kanun ve anasözleşmede öngörülen nisaplarda değişikliğin karara bağlanması gerekir. Genel kurul bakanlıktan izin alınan metni aynen kabul edeceği gibi bu metinde değişiklik yapabilir. Bu durumda yeniden bakanlığın onayına başvurulur. Böyle bir başvuruda dilekçede keyfiyet belirtilere genel kurul kararının bir örneği ile yeni d